Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Prezesi

Dr Wiktor Turek
(Prezes od 1956 do 1963)

Dr W. Turek urodził się w 10 czerwca 1910 roku w Kolbuszowej w rodzinie sędziego. W 1939 r. uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Lwowskim. W 1940 r. został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Następnie został deportowany do Persji. Wstąpił do Armii Polskiej i przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu gen. W. Andersa. Po wojnie odbywał służbę w Organizacji Uchodźców w Palestynie i Egipcie, był też oficerem "public relations" w Polskiej Armii. W 1950 r. wyemigrował do Kanady - osiedlił się początkowo w Winnipegu. W Kanadzie skończył studia bibliotekarskie i podjął pracę w bibliotece University of Toronto. W 1956 utworzył Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy - swoiste biuro studiów nad działalnością Polonii kanadyjskiej. Już rok później napisał i opublikował pierwszą książkę Sir Casimir Gzowski. Przez siedem lat kierował Instytutem, publikując szereg świetnych prac. Przed śmiercią przekazał swoje archiwum Kongresowi Polonii Kanadyjskiej. Zmarł 21 września 1963 roku, w wieku 53 lat.


Dr Tadeusz Krychowski
(Prezes od 1963 do 1972)

Urodził się w 1892 r. na Lubelszczyźnie. Studiował w Rosji. Tytuł magistra prawa uzyskał na uniwersytecie w Moskwie. Jako student był członkiem POW. Był uczestnikiem narodzin niepodległej Polski – brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich. Poźniej walczył jako ochotnik w wojnie z bolszewikami w 1920 r. W przedwojennej Polsce pracował w Sądzie Najwyższym, był dyrektorem Departamentu Więziennictwa, a także wiceministrem spraw wewnętrznych. Opublikował wiele prac z zakresu prawa. W 1939 r. przedostał się do Anglii, gdzie wstąpił do polskiego wojska. Stamtąd został odkomenderowany na Środkowy Wschód jako członek Sekcji Kulturalno-Prasowej Armii Polskiej. Po zakończeniu wojny pracował w Anglii jako doradca prawny w dziedzinie prawa polskiego i międzynarodowego. Wielokrotnie był odznaczany; uzyskał między innymi Krzyż Komandorski i Krzyż Oficerski Polonia Restituta. W Kanadzie mieszkał od 1960 r. Zmarł w 1973 r.


Rudolf K. Kogler
(Prezes od 1972 do 1995)

Urodził się w Wadowicach w 1919 r. Maturę w 1938 r. zdawał razem z późniejszym papieżem, Karolem Wojtyłą. Ich znajomośċ utrzymała się do końca życia R. Koglera. Po maturze R. Kogler trafił do Szkoły Podchorążych rezerwy. Wraz z 12. Pułkiem Piechoty z Wadowic brał udział w kampanii wrześniowej. Następnie przekroczył granicę węgierską i został internowany. W marcu 1940 r. uciekł i przez Budapeszt, Split, Bejrut i Syrię trafił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczył w kompanii cekaemów. Odbył kampanię libijską (Tobruk, Gazala). Dostał promocję na podporucznika i został dowódcą plutonu ckm. Następnie odbył kampanię włoską: Monte Cassino, Ancona i Monte Fortino. Był trzykrotnie ranny. Także trzy razy otrzymał Krzyż Walecznych za bohaterstwo na polu walki. Po wojnie z ramienia VIII Armii Brytyjskiej opiekował się polskimi uchodźcami w Klagenfurcie. W 1946 otrzymał przydział do sztabu 16. Pomorskiej Brygady Piechoty stacjonującej w Anglii. Po odejściu z wojska, R. Kogler otrzymał stypendium na Uniwersytecie św. Andrzeja w Szkocji. W 1946 r. uzyskał dyplom magistra ekonomii i psychologii eksperymentalnej. Awansował też na stopień kapitana. Do Toronto w Kanadzie przybył w 1952 r. W 1961 r. otrzymał stanowisko ekonomisty w ontaryjskim ministerstwie skarbu i gospodarki. Później kierował ministerialną sekcją demograficzną, gdzie zajmował się prognozami ludnościowymi. Napisał wiele prac o tematyce demograficznej.


Dr Edward Sołtys
(Prezes od 1995 do 2011)

Edward Sołtys urodził się w 1947 r. w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Służbę wojskową odbył w 20. Dywizji Pancernej. W latach 1968-1973 studiował socjologię na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1974-1977 pracował jako asystent, a później starszy asystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 1983-1986 pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie prowadził dział metodologii na kierunku socjologii oraz wykłady z socjologii organizacji. W latach 1997-2002 był członkiem Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, 2000-2003 Zarządu Okręgu partii Canadian Alliance. Współpracownik pism polonijnych: Goniec, Nowy Kurier (Toronto) i Tygodnik Polski (USA). W 2000 roku odznaczony Srebrną Odznaką Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Edward jest autorem szeregu artykułów naukowych z dziedziny socjologii organizacji, publikował w Studiach Filozoficznych, Studiach Socjologicznych, Prakseologii, Organizacji i Zarządzaniu, Przeglądzie Organizacji, Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Ekonomice i Organizacji Pracy. Jest autorem książek na temat Polonii kanadyjskiej: Half a Century of Canadian Polish Congress, Parlament na obczyźnie, Trwanie w walce, Road to Freedom and Black Ribbon Day.


Dr Joanna Lustański
(Prezes od 2011)

Joanna Lustański jest doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski, 2005). W czasie studiów doktoranckich, oprócz prowadzenia zajęć ze studentami, pracowała w Wydawnictwach Naukowych PWN i w Gazecie Wyborczej. Jest nauczycielem akademickim w zakresie języka polskiego i lingwistyki stosowanej i teoretycznej na McMaster University w Hamiltonie. Autorka publikacji na temat Polonii kanadyjskiej, m.in. książki Język polonijny w Kanadzie; publikuje w periodykach naukowych, jak np. Poradnik Językowy, Przegląd Humanistyczny, Linguistica Atlantica, and The International Journal of the Sociology of Language. W latach 2012-2013 wraz z telewizją OMNI TV nagrała cykl wywiadów telewizyjnych poświęconych językowi polonijnemu.   Joanna jest również absolwentką University of Toronto, gdzie ukończyła studia podyplomowe, uzyskując Project Management Certificate. Pracuje w dziale komunikacji i marketingu w biurze wicerektora ds. studenckich na York University w Toronto. Joanna jest członkiem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego od 2004 roku; została wybrana na stanowisko prezesa w 2011 roku.


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: